การติดตามเชิงประจักษ์การรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ […]

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม มอบน้ำดื่มให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรฯ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโร […]

ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม รับรางวัล

ชนะเลิศเหรีญทองด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนขนา […]

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมได้ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมได้ร่วมฉีดวัคซีน […]

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ Online,On-demand และOn-hand

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2564 – 6 กรกฎาคม 2564 โ […]