ด้วยทีมงานนวัตกรรมโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ได้ส่งนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวด “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564
“ระดับภูมิภาค” โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน โดยการนำทีมของ ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผอ.โรงเรียน
นางสาวประภาภร กองตาพันธุ์ รองผอ.โรงเรียน นางศศิภา วงศ์ใหญ่ นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวง นางสาวนริศรา ปัญเฉลียว นางศศิธร
วงค์ประดิษฐ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมทุกท่าน
“ก้าวแรกของการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียน..!” เพื่อก้าวสู่โรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของชุมชน ตามวิสัยทัศน์ ของโรงเรียนที่ตั้งไว้