เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ 2564 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม.เชียงราย นำโดย ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม นำคณะครู  เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ในเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากล การจัดทำและการเขียนรายงาน การยกระดับการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) โดยมี  ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ผู้บริหารและคณะครู ของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ให้การต้อนรับ