เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนScQA ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ประธานกล่าวเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมจอมเจ้า โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม