นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2564 โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม A, กลุ่ม B และได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณครู ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยวขาว