นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม เข้ารับรางวัล จาก สพม. เชียงราย
  1. ชนะเลิศเหรีญทองด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564
  2. รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดโรงเรียนสวยภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ
    ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก สพม. 36 ปีการศึกษา 2563
  3. เกียรติบัตร คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 3 จากการทดสอบ
    ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562-2563