วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบโล่ห์และเกียรติบัตรจาก   ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ครั้งที่ 6/2564 ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2564 ณ ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทั้งหมด 7 รายการ

 1. โล่สถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นลำดับที่  1  ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ประจำปีการศึกษา  2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
 2. เกียรติบัตรสถานศึกษาทีมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นลำดับที่  3  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ประจำปีการศึกษา  2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
 3. เกียรติบัตรสถานศึกษาทีมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นลำดับที่  2  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เปรียบเทียบปีการศึกษา  2562 – 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
 4. เกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ  3   จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เปรียบเทียบ     ปีการศึกษา  2562 – 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
 5. เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่  2  การประกวดโครงการโรงเรียนสวย
  ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประจำ
  ปีการศึกษา  2563
 6. เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWAROS)  ชนะเลิศเหรียญทองด้านนวัตกรรม  PLC  สถานศึกษายอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  ครั้งที่  10  ประจำปีการศึกษา  2563
 7. นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองด้านนวัตกรรม PLC ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย