วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมพร้อมด้วยตัวแทนครูและบุคลากรได้มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรฯเพื่อบริการให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ