เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม นำคณะทำงาน DLIT&DLTV เป็นตัวแทนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ในฐานะโรงเรียนพี่เลี้ยงโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตาม สอบถามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และความต้องการของโรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา ในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล(DLTV และ DLIT) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ณ โรงเรียนพุทธศาสตร์ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย