เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ด้วยเทศบาลตำบลป่าแงะร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลป่าแงะ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมพิธี โดยมีคุณครูผู้ควบคุม ดูแลนักเรียน ดังนี้ ครูสมควร จารุธณนภัทร ครูกิ่งแก้ว ทองรุ่ง ครูรัฐเขตร แรงทน ครูปิยธิดา เมืองมูล และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ วัดป่าแงะเมืองชุม ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงสืบไป