เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยทางโรงเรียนกลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรม และให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมสภานักเรียนเป็นการฝึกให้นักเรียนมีทักษะชีวิตโดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการทำงานและการเรียนรู้ในการอยู่รวมกับผู้อื่นได้ โดยการเคารพกฎ กติกา ของสังคมเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ โดยใช้หลัก คารวะธรรม สามัคคีธรรม และ ปัญญาธรรม ซึ่งเป็นหัวใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้รับการพัฒนา รวมทั้งการมีจิตอาสาและพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมจอมเจ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม