วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายนำโดย นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะได้เข้าติดตามงานเชิงประจักษ์การรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ปีการศึกษา2563 ณ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม เพื่อทำความเข้าใจในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ และการจัดเก็บเอกสารของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน