สรุประดับการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน สพท.

ระดับการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน สพท. (คน) รวมทั้งหมด
ไม่มีวิทยฐานะ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน ปฏิบัติการ/คศ.1 ชำนาญการ/คศ.2 ชำนาญการพิเศษ/คศ.3 เชี่ยวชาญ/คศ.4
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ปริญญาเอก 1 1
ปริญญาโท 1 1 1 5 9 7 11 1 14 22
ปริญญาตรี 1 3 4 3 1 1 2 5 10
ต่ำกว่าปริญญาตรี 1 1
รวม 1 2 4 1 4 8 10 8 14 1 20 33