สรุปจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน สพท.

ที่ ตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน สพท. (คน)
ไม่มีวิทยฐานะ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน ปฏิบัติการ/คศ.1 ชำนาญการ/คศ.2 ชำนาญการพิเศษ/คศ.3 เชี่ยวชาญ/คศ.4 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1 ผอ.สพท. 1 1
2 รอง ผอ.สพท. 2 2
3 ศึกษานิเทศก์ 1 2 5 5 6 7
4 นักจัดการงานทั่วไป 1 1 1 1 2
5 นักวิชาการศึกษา 1 1 2 2 1 5
6 นักประชาสัมพันธ์
7 นักทรัพยากรบุคคล 1 3 2 1 5
8 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 2 1 4
9 นักวิชาการพัสดุ 1 1 2
10 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 1 2
11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 1 4 1
12 นิติกร 1 1 2
13 เจ้าพนักงานธุรการ 1 2 4 2 5
รวม 1 2 4 1 4 8 10 8 14 1 20 33