สรุปข้อมูลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ใน สพม.เชียงราย

กลุ่ม กรอบที่
ก.ค.ศ.
กำหนด
มีคนครอง
ตามกรอบ
ตำแหน่งว่าง พนักงาน
สนับสนุน
รวม
(มีคนครอง.+พนง.สนับสนุน)
มีเงิน
ไม่มีเงิน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
2 1 0 1 0 1
กลุ่มอำนวยการ
6 5 0 1 10 15
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
10 6 2 2 2 8
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 10 0 3 4 14
กลุ่มนโยบายและแผน
7 6 0 1 1 7
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 7 0 2 1 8
หน่วยตรวจสอบภายใน
2 2 0 0 0 2
รวม 38 ค.(2)
49 37 2 10 18 55
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1 1 0 0 0 1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2 2 0 0 0 2
ศึกษานิเทศก์
14 13 1 0 0 13
รวม ผู้บริหาร/ ศึกษานิเทศก์
17 16 1 0 0 16
รวมทั้งหมด
66 53 3 10 18 71