สรุปวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา

วิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา (คน) รวมทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ
ผอ.รร. รอง ผอ.รร. ครู ครูผู้ช่วย ครไปช่วยราชการ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ค.ศ.4 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0.29
ค.ศ.3 34 4 28 20 184 525 0 0 1 1 797 46.15
ค.ศ.2 0 0 13 8 244 290 0 0 4 0 559 32.37
ค.ศ.1 0 0 0 0 101 165 0 0 0 0 266 15.40
ครูผู้ช่วย 0 0 0 0 1 0 40 58 0 1 100 5.79
รวม 37 4 41 29 531 980 40 58 5 2 1,727 100.00