สรุประดับการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา

ระดับการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา (คน) รวมทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ
ผอ.รร. รอง ผอ.รร. ครู ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ปริญญาเอก 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.42
ปริญญาโท 31 3 39 29 218 474 3 4 0 1 0 2 0 0 804 41.81
ปริญญาตรี 2 0 1 0 313 504 37 54 38 45 16 51 0 0 1,061 55.17
ต่ำกว่าปริญญาตรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 34 1 50 2.60
ไม่ระบุวุฒิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
รวม 37 4 41 29 531 980 40 58 38 46 26 58 34 1 1,923 100.00