สรุปความ-ขาด,เกิน สำหรับพิจารณาอัตรา ข้าราชการครู

ที่ ชื่อโรงเรียน ประเภทข้อมูล ภาษาไทย คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ สังคมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปศึกษา ทัศนศิลป์ ดนตรีศึกษา ดนตรีสากล ดนตรีไทย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ เกษตรกรรม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศิลป์ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษามลายู ภาษาเมียนมาร์ ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร การศึกษาพิเศษ การงานพื้นฐานอาชีพ จิตวิทยาแนะแนว บรรณารักษ์ การเงิน/บัญชี โสตทัศนศึกษา รวม
1
สามัคคีวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
12 28 10 3 12 13 9 16 1 2 3 2 1 1 3 2 2 16 2 2 2 4 1 2 149
ครูไปช่วยฯ
1 1
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1 2
ครูอัตราจ้าง
1 1 2
ครู มีจริง
12 28 10 4 12 13 9 16 1 3 3 2 1 1 3 2 2 16 2 2 2 5 1 2 152
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
11 17 6 7 6 6 8 15 3 3 1 2 1 1 1 2 2 2 1 20 1 4 2 1 4 1 128
สรุป ขาด/เกิน
1 11 4 -3 6 7 1 1 -2 2 -2 1 -1 -1 1 -1 1 1 -4 1 -2 -1 1 0
2
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ครู ตาม จ.18
12 23 5 9 4 4 6 15 3 2 3 1 3 2 17 2 3 1 2 3 2 1 123
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1 1 3
ครูอัตราจ้าง
1 1
ครู มีจริง
12 24 5 9 4 4 6 15 4 3 3 1 3 2 17 2 3 1 2 3 2 1 1 127
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
10 16 5 7 4 4 6 14 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 18 2 2 2 3 4 2 2 1 118
สรุป ขาด/เกิน
2 8 2 1 -3 2 -1 2 -1 -1 -1 -1 3 2 -1 1 1 -3 -1 0
3
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
6 6 4 3 1 1 2 8 3 1 1 1 1 8 1 1 1 49
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1 2
ครูอัตราจ้าง
ครู มีจริง
6 6 5 3 1 1 2 8 3 1 1 1 1 1 8 1 1 1 51
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
5 6 4 5 7 2 2 1 1 8 2 1 1 2 47
สรุป ขาด/เกิน
1 1 -2 1 1 2 1 -2 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1
4
ห้วยสักวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 4 1 24
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1 2
ครูอัตราจ้าง
ครู มีจริง
2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 4 1 1 26
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
3 3 2 2 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 25
สรุป ขาด/เกิน
-1 2 -2 -1 1 1 1
5
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
ครู ตาม จ.18
2 2 1 1 4 2 1 1 1 2 1 2 1 21
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
1 1
พนักงานราชการ
2 1 3
ครูอัตราจ้าง
ครู มีจริง
2 2 3 1 4 2 2 1 1 1 2 1 2 1 25
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
3 4 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 1 29
สรุป ขาด/เกิน
-1 -2 2 -2 3 1 -2 -1 -1 -2 1 -1 1
6
ดอนชัยวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1
ครูอัตราจ้าง
ครู มีจริง
2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 14
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
2 2 1 1 2 1 1 2 1 13
สรุป ขาด/เกิน
1 1 2 -1 -1 1 1 -1 -1 -1
7
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ครู ตาม จ.18
4 10 3 2 5 4 6 7 2 2 1 1 1 1 8 1 1 1 1 61
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
2 2
ครูอัตราจ้าง
1 1 2
ครู มีจริง
4 11 5 3 5 4 6 7 2 2 1 1 1 1 8 1 1 1 1 65
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
7 11 5 6 6 5 6 7 4 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 75
สรุป ขาด/เกิน
-3 -3 -1 -1 -2 2 -1 -1 -1 1
8
สามัคคีวิทยาคม 2
ครู ตาม จ.18
2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 14
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
1 1
ครู มีจริง
2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 16
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
2 3 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 21
สรุป ขาด/เกิน
-1 1 -1 -2 -1 -1
9
ดอนศิลาผางามวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 14
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1
ครูอัตราจ้าง
1 1
ครู มีจริง
1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 16
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 16
สรุป ขาด/เกิน
-1 1 -1 1 1 2 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1
10
เวียงชัยวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
2 2 1 1 1 1 1 1 10
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
1 1
พนักงานราชการ
1 1 2
ครูอัตราจ้าง
1 1
ครู มีจริง
1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 14
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 16
สรุป ขาด/เกิน
-1 -1 -1 2 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1
11
เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
4 3 2 1 2 1 4 1 1 1 1 3 1 1 26
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1 2
ครูอัตราจ้าง
1 1
ครู มีจริง
4 3 2 1 2 1 5 1 1 1 1 1 3 1 1 1 29
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
4 3 2 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 33
สรุป ขาด/เกิน
-2 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 0
12
พานพิทยาคม
ครู ตาม จ.18
9 13 6 2 6 4 4 11 3 2 2 1 4 11 2 1 1 2 1 1 86
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1
ครูอัตราจ้าง
1 1
ครู มีจริง
9 13 8 2 6 4 4 11 3 2 2 1 4 11 2 1 1 2 1 1 88
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
11 11 6 3 4 2 3 12 3 2 4 9 2 2 5 3 82
สรุป ขาด/เกิน
-2 2 2 -1 2 2 1 -1 -3 1 -2 2 1 4 2 -1 -5 -2 2 0 1
13
พานพิเศษพิทยา
ครู ตาม จ.18
2 2 1 1 3 1 1 1 1 13
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1
ครูอัตราจ้าง
1 1
ครู มีจริง
2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 15
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 15
สรุป ขาด/เกิน
-2 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 0
14
นครวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
2 2 1 1 1 1 1 1 10
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1 2
ครูอัตราจ้าง
ครู มีจริง
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 17
สรุป ขาด/เกิน
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
15
แม่อ้อวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
1 1
พนักงานราชการ
1 1
ครูอัตราจ้าง
1 1 2
ครู มีจริง
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 15
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
สรุป ขาด/เกิน
1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1
16
ดอยงามวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
2 1 1 1 1 1 1 1 2 11
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1 2
ครูอัตราจ้าง
ครู มีจริง
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 13
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
1 2 1 1 1 2 1 2 11
สรุป ขาด/เกิน
1 -1 1 -1 1 1
17
ป่าแดดวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
3 3 2 3 2 1 1 3 1 1 1 4 1 26
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1 2
ครูอัตราจ้าง
1 1
ครู มีจริง
4 4 2 3 2 1 1 3 1 1 1 1 4 1 29
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
4 4 1 5 1 1 1 4 1 1 2 1 4 1 31
สรุป ขาด/เกิน
1 -2 1 -1 -1 1 -2 1
18
แม่สรวยวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
3 4 2 2 2 1 2 4 2 1 1 1 1 1 3 2 2 34
ครูไปช่วยฯ
1 1 2
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1 2
ครูอัตราจ้าง
ครู มีจริง
3 4 2 2 2 1 2 4 2 1 1 1 1 3 2 2 1 34
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
3 4 2 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 33
สรุป ขาด/เกิน
-1 1 1 -1 1 -1 1
19
วาวีวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
2 4 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 29
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1
ครูอัตราจ้าง
ครู มีจริง
2 4 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 30
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
4 3 3 4 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 31
สรุป ขาด/เกิน
-2 1 -1 -2 1 2 -2 -1 1 1 1 1 -1 1 -1
20
เวียงป่าเป้าวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
6 8 3 2 3 2 1 6 3 2 1 1 1 2 2 9 2 2 2 58
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
1 1 2
พนักงานราชการ
1 1
ครูอัตราจ้าง
1 1
ครู มีจริง
6 8 3 2 3 2 1 8 3 2 1 1 1 2 3 10 2 2 2 62
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
6 7 4 5 1 1 1 10 2 3 3 1 1 2 1 10 2 2 2 2 1 67
สรุป ขาด/เกิน
1 -1 -3 2 1 -2 -2 -1 -1 1 1 2 -2 -1
21
แม่เจดีย์วิทยาคม
ครู ตาม จ.18
3 6 2 3 2 2 1 2 2 1 1 5 1 1 32
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1 1 1 4
ครูอัตราจ้าง
1 1
ครู มีจริง
3 6 2 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 5 2 1 37
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
4 5 2 3 1 2 2 5 2 1 1 1 1 5 2 1 1 39
สรุป ขาด/เกิน
-1 1 1 -3 -2 2 -1 1 -1 1 1 -1
22
แม่ลาววิทยาคม
ครู ตาม จ.18
4 4 2 2 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 29
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
1 1
ครู มีจริง
4 4 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 30
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
3 3 2 3 1 4 1 2 1 1 1 2 4 1 1 1 31
สรุป ขาด/เกิน
1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -2 -1 -1 -1 0
23
จันจว้าวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
1 3 1 1 2 1 1 2 1 13
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1 2 4
ครูอัตราจ้าง
ครู มีจริง
2 3 1 1 2 2 2 1 2 1 17
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 21
สรุป ขาด/เกิน
1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1
24
แม่จันวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
10 11 7 6 3 3 4 9 1 5 2 1 2 3 4 3 10 2 4 2 4 2 2 100
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1
ครูอัตราจ้าง
1 1
ครู มีจริง
10 12 7 6 3 3 4 9 1 6 2 1 2 3 4 3 10 2 4 2 4 2 2 102
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
10 12 5 7 2 2 3 12 3 4 5 2 3 3 14 2 3 2 3 3 1 1 102
สรุป ขาด/เกิน
2 -1 1 1 1 -3 -2 2 -3 1 2 1 1 -4 1 -3 1 1 0
25
เชียงแสนวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
6 7 4 3 2 1 3 7 2 1 1 1 1 2 2 7 3 1 1 1 56
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1
ครูอัตราจ้าง
ครู มีจริง
6 7 4 3 2 1 3 7 2 1 1 1 1 1 2 2 7 3 1 1 1 57
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
6 6 7 3 2 2 2 8 1 3 3 1 4 4 8 4 1 2 3 70
สรุป ขาด/เกิน
1 -3 -1 1 -1 -1 -1 -2 1 1 1 -2 -2 -1 -1 -2 1 0
26
บ้านแซววิทยาคม
ครู ตาม จ.18
2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 18
ครูไปช่วยฯ
1 1
ครูมาช่วยฯ
1 1
พนักงานราชการ
1 1 2
ครูอัตราจ้าง
ครู มีจริง
1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 20
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
2 2 1 1 2 1 2 1 12
สรุป ขาด/เกิน
-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27
แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ครู ตาม จ.18
14 18 7 4 4 7 5 15 6 5 2 2 4 3 4 13 3 2 3 1 4 2 4 132
ครูไปช่วยฯ
1 1 2
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1 2
ครูอัตราจ้าง
1 1
ครู มีจริง
14 18 7 3 4 7 5 16 7 5 2 2 3 3 4 14 3 2 3 1 4 2 4 133
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
12 15 4 8 3 3 3 16 4 5 3 2 1 1 2 2 2 4 21 2 2 2 2 6 4 1 1 131
สรุป ขาด/เกิน
2 3 3 -5 1 4 2 -4 2 2 -2 2 -1 -1 1 1 -7 1 1 -1 -6 1 0
28
วัดถ้ำปลาวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
2 2 1 2 3 1 1 1 1 14
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1 1 2 5
ครูอัตราจ้าง
ครู มีจริง
2 2 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 19
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
2 2 1 1 2 1 1 2 1 13
สรุป ขาด/เกิน
-1 1 2 1 -1 1 1 2
29
สันติคีรีวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
6 6 2 1 1 2 2 4 1 1 1 1 2 5 3 1 1 1 41
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1
ครูอัตราจ้าง
1 1
ครู มีจริง
6 6 2 1 1 2 2 5 1 1 2 1 2 5 3 1 1 1 43
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
5 5 1 4 1 5 2 2 2 1 2 5 2 2 2 1 42
สรุป ขาด/เกิน
1 1 1 -3 1 2 1 -2 -2 -1 1 1 1 1 -2 -1 0
30
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
ครู ตาม จ.18
1 4 2 3 1 1 3 1 1 1 3 21
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1 2
ครูอัตราจ้าง
ครู มีจริง
2 4 2 3 1 1 3 1 1 1 3 1 23
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
3 3 2 2 1 1 8 1 1 2 3 1 1 1 30
สรุป ขาด/เกิน
-1 1 1 -1 1 -5 -1 -1 1 -1 -1
31
เชียงของวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
6 8 2 4 2 2 3 6 3 1 1 1 1 2 7 2 1 1 53
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1 2
ครูอัตราจ้าง
1 1
ครู มีจริง
6 8 2 4 2 2 4 7 4 1 1 1 1 2 7 2 1 1 56
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
5 7 3 3 2 2 3 8 3 1 3 2 7 2 1 2 54
สรุป ขาด/เกิน
1 1 -1 1 1 -1 -3 3 -2 1 1 1 -1 -1 1
32
บุญเรืองวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
2 1 1 1 1 2 2 10
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
1 1 2
ครู มีจริง
1 2 1 1 1 2 2 2 12
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
1 2 1 1 1 1 1 8
สรุป ขาด/เกิน
1 2 1 1 -1
33
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ครู ตาม จ.18
2 5 3 2 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 30
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1
ครูอัตราจ้าง
ครู มีจริง
2 5 3 2 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 31
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
3 4 3 4 1 1 1 3 1 1 2 2 1 3 1 1 1 33
สรุป ขาด/เกิน
-1 1 -2 1 -1 -2 1 1
34
เทิงวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
13 17 7 10 4 3 6 15 6 3 2 2 2 2 19 2 1 3 1 118
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
1 1
พนักงานราชการ
1 1 2
ครูอัตราจ้าง
ครู มีจริง
13 17 7 10 4 3 6 15 7 3 2 2 2 3 19 2 1 3 2 121
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
10 13 7 8 3 4 3 12 3 2 3 2 2 1 1 1 19 1 1 1 4 3 104
สรุป ขาด/เกิน
3 4 2 1 -1 3 3 -3 5 2 -2 1 2 -1 1 -1 -4 0
35
ปล้องวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
3 5 2 2 1 2 3 1 1 1 1 3 1 1 27
ครูไปช่วยฯ
1 1
ครูมาช่วยฯ
1 1 2
พนักงานราชการ
1 1
ครูอัตราจ้าง
1 1
ครู มีจริง
4 6 2 2 1 2 4 1 1 1 1 3 1 1 30
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
3 5 2 2 1 1 1 4 1 2 1 1 5 2 1 1 1 34
สรุป ขาด/เกิน
1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -2 -1 -1 0
36
พญาเม็งราย
ครู ตาม จ.18
4 3 2 1 1 2 1 3 2 1 2 1 3 1 1 28
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1 2
ครูอัตราจ้าง
1 1
ครู มีจริง
4 3 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 4 1 1 31
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
3 4 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 31
สรุป ขาด/เกิน
1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 0
37
แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
2 3 1 1 1 3 1 1 1 3 17
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1
ครูอัตราจ้าง
ครู มีจริง
2 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 18
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
2 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 24
สรุป ขาด/เกิน
-1 -1 -1 -1 -1 -1
38
ไม้ยาวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
2 3 2 1 1 2 1 3 15
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1 1 3
ครูอัตราจ้าง
1 1
ครู มีจริง
2 3 1 2 1 2 3 1 4 19
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
2 2 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 19
สรุป ขาด/เกิน
1 1 2 1 -1 -1 1 -1 -2 -1
39
เวียงแก่นวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
5 5 2 1 3 2 2 5 3 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 42
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
1 1
พนักงานราชการ
1 1
ครูอัตราจ้าง
ครู มีจริง
5 6 2 1 3 2 2 6 3 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 44
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
6 5 2 4 1 1 1 6 2 1 3 1 8 1 1 3 2 48
สรุป ขาด/เกิน
-1 1 -3 2 1 1 -2 2 -2 1 1 -4 1 -3 -1 1 0
40
ขุนตาลวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 20
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
1 1
ครู มีจริง
1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 21
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 25
สรุป ขาด/เกิน
-2 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1
41
ยางฮอมวิทยาคม
ครู ตาม จ.18
2 2 1 1 1 1 1 1 10
ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานราชการ
1 1 2
ครูอัตราจ้าง
ครู มีจริง
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
2 2 1 1 2 1 2 1 12
สรุป ขาด/เกิน
-1 1 1 -1 1 -1