Page 2 - 866_2NEW.indd
P. 2

2

               คำนำ

   รายงานผลการดาเนินงานเล่มน้ี จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการดาเนนิ งานรอบ 6 เดอื น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และการขับเคลื่อน
นโยบายยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ซึ่งการดาเนินงานจัดทารายงานฉบับน้ี ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เช่น ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการโรงเรียน ผู้อานวยการกลุ่ม ตลอดจนบุคลากรท่ี
รับผิดชอบรายงานผลโครงการ โดยการระดมความคิดเห็น และปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินงาน เพ่อื นาไปปรับปรงุ การดาเนนิ งานในปีต่อไป และนาไปวางแผนการพัฒนาการจดั การศึกษา
ในดีย่ิงข้ึน เพ่ือให้การขับเคล่ือนนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อครู
นักเรยี นและผู้ท่ีเกีย่ วข้องอยา่ งเกดิ ประโยชน์สงู สุด สานักงานเขตพืน้ ที่การศกึ ษามัธยมศึกษาเชยี งราย

   หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสาธารณชนเพื่อนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาให้ดี
ย่ิงขึ้นต่อไป คณะผู้จัดทารายงานฉบับนี้ จึงขอขอบพระคุณผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีอนุเคราะห์
ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการจดั ทา รายงานฉบับน้ีให้มีความสมบูรณ์ หากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะ
ผู้จดั ทาขอกราบอภยั มา ณ ทนี่ ี้ด้วย

                 สานกั งานเขตพ้นื ทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษาเชียงราย
                        พฤษภาคม 2564

                        รายงานผลการดาเนนิ งาน รอบ 6 เดอื นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   1   2   3   4   5   6   7