อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

นายรัชกฤช  สถิรานนท์

ประธานอนุกรรมการ

ว่าง

ผู้แทน กศจ.

นายชูสวัสดิ์ สวัสดี

นายอำเภอพญาเม็งราย

นางกานดา  ช่วงชัย

ผู้แทน ก.ค.ศ.

นายสุบิน  บุญธรรมเจริญ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

ว่าง

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล

นายวีระชัย  สุขบุญชูเทพ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

นายดุสิต  แก้วหล้า

ครู

นายจรัล แก้วเป็ง

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสุชาติ  ราชคมน์

บุคลากรทางการศึกษาอื่น

นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร

อนุกรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. (คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา)

อำนาจหน้าที่

คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Message us