ที่ ประเภทรายงาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิมพ์
1 สรุปจำนวนอัตรากำลังข้าราชการ ใน สพท.
2 สรุประดับการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน สพท.
3 ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน สพท.

ที่ ประเภทรายงาน ในสถานศึกษา พิมพ์
1 สรุปจำนวนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
2 จำนวนครูแยกตามสาระวิชาเอก (จ.18)
3 จำนวนพนักงานราชการแยกตามสาระวิชาเอก (ครูผู้สอน)
4 จำนวนอัตราจ้างแยกตามสาระวิชาเอก (ครูผู้สอน)
5 สรุปความ-ขาด,เกิน รายสาระวิชาเอก
6 สรุปความขาด,เกิน ภาพรวมของสถานศึกษา (ข้อมูล 10 มิ.ย.)
7 สรุประดับการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา
8 สรุปวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา