ทีมบริหาร สพม.เชียงราย


ผอ.สพม.เชียงราย
โทรศัพท์
E-mail :
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ รองปรีชารัตน์-รินทระ-รูปข้าราชการ-หน้า-web-769x1024.jpg นายปรีชารัตน์ รินทระ
รอง ผอ.สพม.เชียงราย
โทรศัพท์ 065-4956426
E-mail : preecharat1972p@gmail.com
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ รองณรงค์-รูปข้าราชการ-หน้า-web-769x1024.jpgนายณรงค์ คำสุขุม
รอง ผอ.สพม.เชียงราย
โทรศัพท์ 087-0483354
E-mail : nicelives@live.com
นายเรืองชัย ตามรภาค
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ 089-5605858
E-mail : Roungchai.Tam@spm36.go.th
นางสาว อรัญญา แยงเจริญ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ 056-9111400
E-mail : ARUNYA.YAN@spm36.go.th
นางบุษกร เชื้อสีดา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
โทรศัพท์ 081-7960767
E-mail : busakorn@spm36.go.th
นางสุภาพร สงสำเภา
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ 092-2796861
E-mail : songsamphao.21@gmail.com
นางสาว อรัญญา แยงเจริญ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ 056-9111400
E-mail : ARUNYA.YAN@spm36.go.th
นางบุญญธิดา คชรักษ์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ 083-2084993
E-mail : Boonyatida.koa@spm36.go.th
นางดวงมณี แก้วสระแสน
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 089-2641046
E-mail : Duangmanee.Kea@spm36.go.th
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ %E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%A3-683x1024.jpgนางสาวศรีอุไร โพธิเจริญ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
โทรศัพท์ 089-7008082
E-mail : srija_@hotmail.go.th
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ธิติวุฒิ-หน้าเว็บ-693x1024.jpgนายธิติวุฒิ วิริยาวุฒิ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กฏหมายและคดี
โทรศัพท์ 086-4218733
E-mail : thitivut33@gmail.com
นายเอกอนันต์ กิมภากรณ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์ 081-7029623
E-mail : kimpakorn@gmail.com
…..