Home

Intergrity & Transparency Assessment : ITA

นายปรีชารัตน์ รินทระ

รอง ผอ สพมเชียงราย

นายณรงค์ คำสุขุม

รอง ผอ สพมเชียงราย

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

  • ประกาศ/คำสั่ง/เอกสาร/สื่อ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ภารกิจผู้บริหาร
  • หน่วยงานภายใน/ภายนอก

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย

เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน คลิกที่นี่      คู่มือการเขียนข่าว คลิกที่นี่

E-Service SESAOCR ( ระบบงาน สพม.เชียงราย )

บริการด้านสารสนเทศให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

Message us