Home

Intergrity & Transparency Assessment : ITA

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

  • ประกาศ / คำสั่ง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ภารกิจผู้บริหาร
  • หน่วยงานภายใน/ภายนอก

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย

เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน คลิกที่นี่      คู่มือการเขียนข่าว คลิกที่นี่

ระบบงาน สพม.เชียงราย

บริการด้านสารสนเทศให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

Button
Message us