คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและสื่อสารสารสนเทศ

กลุ่มกฏหมายและคดี

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา