ทีมบริหาร สพม.เชียงราย

นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร
ผอ.สพม.เชียงราย
โทรศัพท์ 080-9516199
E-mail : kriangsak.yot@sesaocr.go.th
นายปรีชารัตน์ รินทระ
รอง ผอ.สพม.เชียงราย
โทรศัพท์ 065-4956426
E-mail : preecharat1972p@gmail.com
นายณรงค์ คำสุขุม
รอง ผอ.สพม.เชียงราย
โทรศัพท์ 087-0483354
E-mail : nicelives@live.com
นางนิยดา พรหมเทพ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ 061-7965795
E-mail : thep70941768@outlook.co.th
นางสาว อรัญญา แยงเจริญ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ 056-9111400
E-mail : ARUNYA.YAN@sesaocr.go.th
นางสาวศรีอุไร โพธิเจริญ
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ 089-7008082
E-mail : srija_@hotmail.go.th
นางบุญญธิดา คชรักษ์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ 083-2084993
E-mail : Boonyatida.koa@spm36.go.th
นายสุชาติ ราชคมน์
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
โทรศัพท์ 083-5653711
E-mail : suchart.rat@spm36.go.th
นางจิตรา ปันแก้ว
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ 081-1112301
E-mail : jittra-spm36@hotmail.com
นางดวงมณี แก้วสระแสน
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 089-2641046
E-mail : Duangmanee.Kea@spm36.go.th
นายธิติวุฒิ วิริยาวุฒิ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กฏหมายและคดี
โทรศัพท์ 086-4218733
E-mail : thitivut33@gmail.com
นายวรวิทย์ ขาวฟอง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
โทรศัพท์ 088-2515992
E-mail : wowit_K@hotmail.com
นายเอกอนันต์ กิมภากรณ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์ 081-7029623
E-mail : kimpakorn@gmail.com
Message us