กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Message us