เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ประธานการประชุมกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวง หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากล่าวรายงานการจัดการประชุม ณ ห้องประชุมจอมเจ้า โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม