หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

38 ค (2)

ย้าย ครู

ย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา

ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)

ผู้บริหารสถานศึกษา

ศึกษานิเทศก์

การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ