ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

Message us