โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโปรแกรมออนไลน์ “ระบบแก้หนี้ สพฐ. (debt obec)” 
สำหรับรับลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ” นั้นขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย แจ้งประชาสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวมถึงข้าราชการบำนาญตามปฏิทินการรับลงทะเบียน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://debtclinic.obec.go.th หรือ Line Official โดยมีคู่มือการใช้งานสำหรับการลงทะเบียน ดังนี้

รอบที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึง 5 มกราคม 2567
รอบที่ 2 วันที่ 20 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567
รอบที่ 3 วันที่ 21 ถึง 30 เมษายน 2567
รอบที่ 4 วันที่ 21 ถึง 30 มิถุนายน 2567
รอบที่ 5 วันที่ 21 ถึง 30 สิงหาคม 2567

Message us