การประชุมเชิงปฏิบัติการและเป็นคณะทำงานตรวจสอบ ฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการและเป็นคณะทำงานตรวจสอบ และหลอมรวมข้อมูลการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

(GPAX) รอบ 5 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

Message us