ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายเรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

Message us