สพม.เชียงราย จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา…

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00-16.30 น. ดร.สมพร  สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ ครั้งที่ 6/2564  ณ ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย  เพื่อขับเคลื่อนโครงการและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และประชุมชี้แจงข้อราชการให้โรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการของทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

Message us