“โครงการธารน้ำใจ สพม.เชียงราย…สู้ภัย COVID-19”

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ดร.สมพร  สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย พร้อมกับประธานส่งเสริมเครือข่ายประสิทธิภาพจังหวัดเชียงราย ประธานสหวิทยาเขต 4 สหวิทยาเขต เป็นตัวแทนมอบเงินเพื่อใช้จัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ จำนวน 119,000 บาท น้ำดื่ม จำนวน 18,000 ขวด และชุด PPE. จำนวน 120 ชุด รวมงบประมาณทั้งสิ้น 230,000 บาท ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ร่วมกับสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมบริจาคผ่าน “โครงการธารน้ำใจ สพม.เชียงราย…สู้ภัย COVID-19” โดยมี นายประจญ  ปรัชสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อส่งต่อช่วยเหลือผู้ป่วยและสนันสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป

Message us