การดำเนินการความสมัครใจของโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม การถ่ายโอนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ไปสังกัดเทศบาลตำบลจันจว้า

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย พร้อมด้วยนายณรงค์ คำสุขุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการความสมัครใจของโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ในการถ่ายโอนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ไปสังกัดเทศบาลตำบลจันจว้า โดยมี นางสาวสายสวาท วิชัย กรรมการใน กศจ.เชียงราย เป็นประธานฯ โดยจัดให้มีการออกเสียง ลงคะแนน ยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม ณ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

Message us