การประชุมกลั่นกรองข้อมูลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ( PMQA 4.๐ ) ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป็นประธานในการประชุมกลั่นกรองข้อมูลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ( PMQA 4.0 ) ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

Message us