สพม.เชียงราย ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ วันปิยมหาราช นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มอบหมายให้นายปรีชารัตน์ รินทระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

พร้อมด้วยนางสาวศรีอุไร โพธิเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

(วันปิยมหาราช) ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลากลางหลังแรก) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Message us