ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

Message us