ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

Message us