ข้อสรุปสอบวิชาเอกขอตั๋วครู จะเสร็จเมื่อไหร่ ?

เว็บบอร์ดข้อสรุปสอบวิชาเอกขอตั๋วครู จะเสร็จเมื่อไหร่ ?

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เปีดเผยว่า กรณีสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20-21 ก.พ. และประกาศผลสอบวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา แต่มีประเด็นในแวดวงวิชาการและการฟ้องร้องที่ศาลปกครองเรื่องข้อสอบว่ามีมาตรฐานที่เหมาะสมหรือไม่ โดยเฉพาะวิชาเอกนั้น คุรุสภาได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา1 ชุด เพื่อรวบรวมข้อมูลรวมถึงข้อคิดเห็นอย่างรอบด้าน เพื่อนำไปสู่แนวทางดำเนินการให้การจัดสอบราบรื่น และให้ได้ข้อสรุปก่อนเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาต่อไป ตั้งเป้าเดือน ต.ค.นี้ทุกอย่างนำจะเรียบร้อย นอกจากนี้ยังได้วางแผนระยะยาวที่จะจัดทำคลังข้อสอบ ส่วนข้อสอบต้องให้สภาคณาจารย์และที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ทปคศ. มาช่วยด้วย รวมทั้งมีแผนจัดทำการทดสอบจากเอกสารเป็น E Testing ด้วยด้าน ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ รักษากาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา กล่าวว่า เห็นด้วยที่จะต้องมีการสอบเพื่อขอตั๋วครู เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพครูเหมือนการสอบแพทย์ และพยาบาลเพราะมีสถาบันฝ่ายผลิตครูที่หลากหลายต้องวางระบบการดูแลมาตรฐานและคุณภาพเท่าที่ดูการสอบวิชาเอกที่ผ่านมามีปัญหามากเนื่องจากในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1 ) หลักสูตรครู 4 ปี ไม่ได้กำหนดรายวิชาเอกที่ชัดเจน ทำให้สถาบันฝ่ายผลิตครูต่างๆไปกำหนดรายวิชาที่เรียนแตกต่างกันไป เมื่อไปสอบวิชาเอกขอตั๋วครู จึงทำให้เกิดปัญหาข้อสอบวิชาเอกที่สอบไม่ตรงกับสิ่งที่เรียนมา จึงอยากให้ทบทวน ส่วนการสอบวิชาอื่นก็ยังจำเป็นต้องสอบ ที่สำคัญอยากให้คุรุสภา สถผลิต และผู้ใช้บัณฑิตร่วมคิดและวางแนวทางการคัดเลือกและใช้ผลการสอบต่างๆร่วมกัน.  
 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับ 23171 ลงวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

Your Answer

5 + 17 =